میمنه, افغانستان

05:31 PM AFT on آوریل 26, 2015 (GMT +0430)
| | Change Station
CLOSE
Current Station
Airport
Location: ,
Elevation: ft
Nearby Weather Stations

Elev ft 0.00 °N, 0.00 °E | Updated

Mostly Cloudy
بیشتر ابری
56 °F
Feels Like 56 °F
N
2
باد متغير باد from NNE
Gusts mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
5:24 AM 6:53 PM
ربع اول, 55% visible
فشار در
ديد مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 40 °F
رطوبت 54%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
Not available.

More Conditions Fewer Conditions

فشار در
ديد مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری
قطره شبنم 40 °F
رطوبت 54%
بارش باران در
برف عمیق Not available.
مادون قرمز out of 12
Pollen Not available.
تمیزی هوا Not available.
Flu Activity Not available.
Not available.

More Conditions Fewer Conditions

10-Day Weather Forecast

Almanac

ستاره شناسی

Apr. 26, 2015 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,816,983 photos uploaded!

WunderBlogs® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type