تهران, ایران

09:53 AM IRST on فوریه 11, 2016 (GMT +0330)
molasadra | | Change Station
CLOSE
Current Station
ایستگاههای هواشناسی شخصی
Location: Tehran, TEHRAN
Elevation: 4774 ft
Nearby Weather Stations

Elev 4774 ft 35.76 °N, 51.40 °E | Updated 7 minutes ago

Clear
صاف
31.6 °F
Feels Like 28 °F
N
4.0
باد متغير باد from جنوب غربی
Gusts 5.0 mph

امروز
High -- | Low -- °F
--% Chance of Precip.
دیروز
High -- | Low -- °F
Precip. -- در
فشار 30.27 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 19685 ft
باد سرد 28 °F
قطره شبنم 18 °F
رطوبت 56%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
6:56 AM 5:41 PM
Waxing Crescent, 9% visible
AAXX 11061 40754 12960 02702 10006 21086 38903 40248 51003 60001 80005 333 30104 5//// 70000 85270 555 11023 29050
فشار 30.27 در
ديد 6.0 مايل، ميل (در برابر كيلومتر
ابری بیشتر ابری 19685 ft
باد سرد 28 °F
قطره شبنم 18 °F
رطوبت 56%
بارش باران 0.00 در
برف عمیق Not available.
6:56 AM 5:41 PM
Waxing Crescent, 9% visible
AAXX 11061 40754 12960 02702 10006 21086 38903 40248 51003 60001 80005 333 30104 5//// 70000 85270 555 11023 29050

10-Day Weather Forecast

No radar image for this location.
×

Almanac

ستاره شناسی

Feb. 11, 2016 Rise Set
وقت حقیقی
تاریک و روشن اجتماعی
تاریک روشن دریایی
شفق و فلق نجومی
ماه
میزان روشنایی روز
طول روز
Tomorrow will be .
, % of the Moon is Illuminated

Today's Extremes

Country Highs Country Lows

Community

WunderPhotos

Upload Photos

1,892,030 photos uploaded!

WunderBlog® & News

Nearby

تمیزی هوا

  تمیزی هوا AQ Index آلاینده
Not available.

عمق برف

Station Depth Elevation

Earthquake Activity

شهر Distance Mag. Time & Date
Minimum magnitude displayed is 2.5.

Coastal Water Temperatures

منطقه درجه حرارت

Stations

Nearby Weather Stations

Station Location دما باد سرد قطره شبنم رطوبت باد Precip. Elev ارتقا دادن Type